แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2565 รอบที่ 1

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

สรุปแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ GMP

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ISO IEC17025

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รุ่นที่ 4 (1)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเงินทุนฯ

โครงการอบรมป้องกัน ระงับอัคคีภัย

  

2.ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

  • การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 
    • แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP A) | รายละเอียด
    • โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ดังนี้

     1.หลักฐานการวางแผน

     2.หลักฐานการดำเนินงาน

     3.หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

     4.หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์