เสาหลักของสถานีผลิตวัคซีนและเซรุ่ม จนถึงสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบุกเบิกก่อตั้ง สถานีผลิตวัคซีนและเซรุ่มจนมาเป็น

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ในปัจจุบัน พอจะกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่ 

ชื่อ

ตำแหน่ง

ปี พ.ศ.

1 

ขุนโกศลคาวีแพทย์ 

ฝ่ายวิชาการผลิตเซรุ่ม 

2470-2476 

2 

อำมาตย์เอกพระศรีเกษตราภิบาล 

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 

2476-2477 

3 

ขุนวิจารณ์คาวี (นุ่ม บุนนาค)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  

2477 

4 

นายประมวล อุตตมะโยธิน 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 

2477-2479 

5 

นายสำเนียง ศรมณี 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 

2479-2481 

6 

ขุนวิจารณ์คาวี (นุ่ม บุนนาค) 

หัวหน้าแผนกวัคซีนและซีรั่ม 

2481-2485 

7 

นายเตียง ตันสงวน 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและการผลิต 

2485-2490 

8 

นายเล็ก ไชยวสุ 

หัวหน้าแผนกวัคซีนและซีรั่ม 

2490-2494 

9 

นายจักร พิชัยรณรงค์สงคราม 

หัวหน้ากองวัคซีนและซีรั่ม 

2494-2504 

10 

นายวัลลภ อัศวนนท์ 

หัวหน้ากองวัคซีนและซีรั่ม 

2504-2506 

11

นายประกอบ จินตกานนท์ 

หัวหน้ากองวัคซีนและซีรั่ม 

2506-2513 

12

นายอุดม จารุตามระ 

หัวหน้ากองวัคซีนและซีรั่ม 

2513-2516 

13

นายอุดม จารุตามระ 

ผู้อำนวยการกองผลิตชีวภัณฑ์ 

ส.ค.2516- พ.ย.2522 

14 

ม.ล.เจือ นพวงศ์ 

ผู้อำนวยการกองผลิตชีวภัณฑ์ 

ม.ค.2523- ก.ย.2523 

15 

นายพินิจ ศุภวิไล 

ผู้อำนวยการกองผลิตชีวภัณฑ์ 

ต.ค.2523- เม.ย.2525 

16 

นายสมาน พิพิธกุล 

ผู้อำนวยการกองผลิตชีวภัณฑ์ 

เม.ย.2525- พ.ย.2527 

17 

ร.ต.สุธรรม ปุณยอุปพัทธ์ 

ผู้อำนวยการกองผลิตชีวภัณฑ์ 

พ.ย.2527- ก.ย.2533 

18 

นายกู้เกียรติ สุวรรณลักษณ์ 

ผู้อำนวยการกองผลิตชีวภัณฑ์ 

ต.ค.2533- มิ.ย.2534 

19 

นายพิจิตร มกรแสน 

ผู้อำนวยการกองผลิตชีวภัณฑ์ 

พ.ย.2534- ก.ย.2542 

20 

นายวุฒิพร รุ่งเวชวุฒิวิทยา 

ผู้อำนวยการกองผลิตชีวภัณฑ์ 

ต.ค.2542- ธ.ค.2545 

21 

นายประจักษ์ ถิรทินรัตน์ 

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

ม.ค.2546 - ม.ค.2548 

22

นายมานิต พันธุ์ประภา 

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ม.ค.2548 - ต.ค2548 

23 

นายประวัติ รัตนภุมมะ 

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

ธ.ค.2548 - ต.ค.2552 

24

นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ 

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

ต.ค.2552 - มี.ค.2555 

25 

นายวิริยะ แก้วทอง

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

มี.ค.2555 – ม.ค.2556

26

นายนิเทศ เลิศลิมชลาลัย

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ม.ค.2556 – พ.ค. 2560

27

นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัฑณ์สัตว์

พ.ค. 2560 - ม.ค. 2563

28

นายจาตุรนต์ พลราช

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัฑณ์สัตว์

ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน