วิสัยทัศน์

 "เป็นผู้นำในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน"

 

พันธกิจ

1.   ผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สำหรับจำหน่ายในประเทศ และต่างประเทศ

2.   ปรับปรุงหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินการของเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้มีประสิทธิภาพ และตามมาตรฐานสากล

3.   เสริมสร้างการเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรขององค์กร

4.   ใช้ระบบสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการวัคซีน

5.   วิจัยและพัฒนาวัคซีนให้ได้ตรงตามความต้องการ

6.   เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 

 

 วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้องค์กรสามารถผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ที่ได้มาตรฐานสากลและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้

2.เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย Thailand 4.0

3.เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านชีวภัณฑ์สัตว์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

4.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงส่วนที่สนับสนุนการบริหารจัดการด้านต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

5.เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับชีวภัณฑ์สัตว์

 ค่านิยม                  V-SMART              ย่อมาจาก

V : Validity             ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรง ตรวจสอบได้  

S ; Standard           ผลิตชีวภัณฑ์ตามมาตรฐาน  

M : Mastery            ทำงานอย่างมืออาชีพ

A : Agility               คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

R ; Responsibility    มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  

T : Teamwork         มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน

 V-SMART หรือ We are smart หมายความว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องในเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายทำงานร่วมกันในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ตามมาตรฐาน ให้มีความคล่องตัว รับการเปลี่ยนแปลง มีความเที่ยงตรง ตรวจสอบได้ อย่างมีความเป็นมืออาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

 ที่มา : แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ระยะยาว (พ.ศ. 2566-2570)

 ปรับปรุง : พฤษภาคม 2565