แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2565 รอบที่ 2

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  | ตารางแผนพัฒนาบุคลากร

สรุปแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2565

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสำนักฯ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพของสำนักฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs

- โครงการจัดการความรู้ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ปีงบประมาณ 2565

  

2.ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

     1.หลักฐานการวางแผน

     2.หลักฐานการดำเนินงาน

     3.หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

     4.หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์