แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2564 รอบที่ 2

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

สรุปแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564

โครงการสัมมนาเรื่อง "ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์"

- โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐานอุสาหกรรม มอก.9001:2559 ปีงบประมาณ 2564

- โครงการจัดการความรู้ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ปีงบประมาณ 2564

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน"

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร “การใช้ Excel สำหรับการปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย”

2.ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)