แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2566 รอบที่ 2

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

สรุปแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2566

- โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการวิเคราะห์การจัดทำโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง" ประจำปี พ.ศ.2566

- หลักสูตร "หลักการของ GMP:Good Manufacturing Practice แผนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องในการผลิต GMP

2.ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

  • การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 
    • แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP A) | รายละเอียด
    • โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ดังนี้

     1.หลักฐานการวางแผน

     2.หลักฐานการดำเนินงาน

     3.หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

     4.หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์