แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2566 รอบที่ 1

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

สรุปแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2566 | รายละเอียด

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs

- โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย"

- โครงการฝึกอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

- โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน"

- โครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีการผลิตและการทดสอบวัคซีน

2.ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

  • การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 
    • แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP A) | รายละเอียด
    • โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ดังนี้

     1.หลักฐานการวางแผน

     2.หลักฐานการดำเนินงาน

     3.หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

     4.หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์