แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2564 รอบที่ 1

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

สรุปแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564

- โครงการสัมมนาเรื่อง "แนวทางปฏิบัติในการผลิตยาตามหลักเกณฑ์ GMP/PICs"

- โครงการสัมมนาเรื่อง "การบริหารจัดการตามมาตรฐานGMP (Quality Management)"

- โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี" รุ่นที่ 3

- การประชุมวิชาการ เรื่อง "การกำกับดูแลวัคซีนด้านการผลิตและการควบคุณภาพก่อนออกสู่ท้องตลาด"

(Manufacturing & Quality Control for marketing authorization of vaccine)

 

2.ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)