รายการประวัติการซ่อมครุภัณฑ์ที่มีอายุมากกว่า 10 ปี

ตึกญี่ปุ่น  | รายละเอียด

ตึกฝรั่งเศส | รายละเอียด

ทดสอบ FMD | รายละเอียด

ฝ่ายสนับสนุนการผลิต | รายละเอียด

 

00รายการครุภัณฑ์ของแต่ละฝ่าย | รายละเอียด

01ซ่อม ทบ.9 | รายละเอียด

02ซ่อมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | รายละเอียด

03ซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร New | รายละเอียด

04ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายละเอียด

05ซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | รายละเอียด

06ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว | รายละเอียด

07ซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (version 1) | รายละเอียด

08ซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | รายละเอียด

09ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง New | รายละเอียด

10ซ่อมครุภัณฑ์โรงงาน New | รายละเอียด

11ซ่อมวิทย์ 11-10-11-15 | รายละเอียด

12ซ่อมวิทย์ 11-16-11-20 | รายละเอียด

13ซ่อมวิทย์ 11-21-11-25 | รายละเอียด

14ซ่อมวิทย์ 11-26-11-30 New | รายละเอียด

15ซ่อมวิทย์ 11-31-11-35 | รายละเอียด

16ซ่อมวิทย์ 11-36-11-40 | รายละเอียด

17ซ่อมวิทย์ 11-41-11-45 | รายละเอียด

18ซ่อมวิทย์ 11-46-11-50 New | รายละเอียด

19ซ่อมวิทย์ 11-51-11-55 New | รายละเอียด

20ซ่อมวิทย์ 11-56-11-58 New | รายละเอียด

21ซ่อมสำนักงาน | รายละเอียด