การปรับปรุงกระบวนงาน  พ.ศ.2566

แบบฟอร์มที่ 1 ตารางแสดงกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน | ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการปรับปรุงกระบวนงาน | ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลตัวชี้วัดบทบาทภารกิจรายบุคคลด้านการปรับปรุงกระบวนงาน | ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มที่ 4 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual)| ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มที่ 5 รายงานผลการปรับปรุงกระบวนงาน | ดาวน์โหลด