02/11/66 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อ Adjuvant สำเร็จรูปพร้อมใช้สำหรับผลิตวัคซีนสัตว์ ชนิด water in oil จำนวน 4,200 กิโลกรัม | รายละเอียด