15/06/66 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องวัด Biochemical Oxygen Demand (BOD) จำนวน 1 เครื่อง | รายละเอียด