23/06/66 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเปปโตน (Peptone) จำนวน 200 กิโลกรัม  | รายละเอียด