24/05/66 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้ออม็อคซี่ซิลลินไตรไฮเดรต (Amoxicillin Trihydrate) จำนวน 20,000 กรัม | รายละเอียด