08/05/66 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ระบบหัวกลับ พร้อมชุดบันทึกภาพถ่ายแบบ ดิจิตอล (Inverted Microscope) จำนวน 1 ตัว | รายละเอียด