ใบสั่งซื้อเลขที่ 183/2566 (สทช.) ซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์และโรงงาน จำนวน 13 รายการ | รายละเอียด