ใบสั่งซื้อเลขที่ 181/2566 (สทช.) ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 3 รายการ | รายละเอียด