ใบสั่งซื้อเลขที่ 180/2566 (สทช.) ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอะไหล่ จำนวน 59 รายการ | รายละเอียด