ใบสั่งซื้อเลขที่ 179/2566 (สทช.) ซื้อวัสดุอะไหล่และเครื่องมือ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ | รายละเอียด