060766 มวกเหล็ก"สร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย" ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

060766 มวกเหล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566
นายจาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ เพชรวาณิชกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย นายดิถี ประเสริฐสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการเเละการตลาด และนายรุชติโรจน์ จิโรจน์วงศ์ นายสัตวเเพทย์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "สร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย" ในการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และได้เเจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้วัคซีน ของกรมปศุสัตว์ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อเผยแพร่การใช้วัคซีนอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

# ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
# ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
Facebook : https://shorturl.asia/KVFjo