30มิย66ประชุมลพบรี30/06/66 "เเนวทางติดตามฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมรอบ 3/2566" ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566
นายจาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ เพชรวาณิชกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย นายดิถี ประเสริฐสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการเเละการตลาด นายปณิธาน ทองทา หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ และนายรุชติโรจน์ จิโรจน์วงศ์ นายสัตวเเพทย์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม "เเนวทางติดตามฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมรอบ 3/2566" ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สวนมะเดื่อ จำกัด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี การประชุมดังกล่าวผู้แทนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้พูดคุยในหัวข้อ "ความคุ้มโรคของวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย" เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเเละสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในวัคซีนที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และเเจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้วัคซีน ของกรมปศุสัตว์ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเผยแพร่การใช้วัคซีนอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

# ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
# ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
Facebook : https://shorturl.asia/cX843