050866 105/09/66 ภาพกิจกรรมเข้าร่วมรับการศึกษาดูงานของกรมพัฒนาฝึมือแรงงาน ณ กรมปศุสัตว์

050866 1