27 30สค66 27/08/66 ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและหลักปฏิบัติของฟาร์มที่ดีในด้านโคนมในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยศรีลังกา

27 30สค66