301166 FMD gmpวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

นายสัตวเเพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มอบหมายให้นายสัตวเเพทย์สมเกียรติ เพชรวาณิชกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017”โดยได้รับเกียรติจากนางภัทรภร ธนะภาวริศ ที่ปรึกษาอิสระด้านมาตรฐาน ISO17025 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

301166 FMD gmp

ครอบครัวปศุสัตว์
❤️ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ❤️
# ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
Facebook : https://golink.icu/eIzREcT