7พย66 gmpแลนบีทปากช่อง07/11/66  “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs” รุ่นที่ 2

7พย66 gmpแลนบีทปากช่อง