6พย66 gmpแลนบีทปากช่อง06/11/66 “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs” รุ่นที่ 1

6พย66 gmpแลนบีทปากช่อง