210866 วิทยากรบรรยาย21/09/66 กลุ่มบริการวิชาการและการตลาด ได้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Veterinary Vaccinology เรื่องแนวคิดสุขภาพเป็นหนึ่งเดียวต่อโรคติดเชื้อ เชื่อมโยงสุขภาพมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมสู่การมีสุขภาพที่ดีโดยองค์รวม

210866 วิทยากรบรรยาย