140966 214/09/66 ฝึกอบรมหลักสูตร GMP หัวข้อ "ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่ออันตรายทางชีวภาพโดยใช้สภาพควบคุมในระดับต่างๆ (Biosafety level, BSL)"

140966 2