271065 0027/10/65 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีน
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีน ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีกิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด(Uncertainty) ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์