281165 0028/11/65 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ข้อกำหนดมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตและกระจายยา (GMDP)"

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายจาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้มอบหมายให้ นายอนันต์ ท้าวเพชรผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาแบคทีเรียวัคซีนสำหรับสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและจัดเตรียมเอกสารในระบบคุณภาพ ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GMP/PICs กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ข้อกำหนดมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตและกระจายยา (GMDP)" วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์