คำสั่งสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาดของกรมปศุสัตว์

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯยกย่องหน่วยงานใสสะอาดงาน