เกียรติบัตร กรมปศุสัตว์ เป็น "องค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ"

award25640210