17/08/66 ตารางราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยการสอบเทียบ จำนวน 140 รายการ | รายละเอียด