30/03/66 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ | รายะเอียด