29/06/66 ที่ eb-45/2566 (สทช.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อเปปโตน (Peptone) จำนวน 200 กิโลกรัม | รายละเอียด