23 010366 1

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย รายงานความก้าวหน้าโครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing practice (GMP) รายงานการผลิต Classical Swine fever Vaccine ในระดับ Lab scale รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) รายงานผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคชื่นและการจัดส่งวัคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 (เดือน ตุลาคม 2565 -กุมภาพันธ์ 2566) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ (เดือน ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)

#ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Facebook : https://shorturl.asia/4ZtOY