18 200266 2

นายจาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ เพชรวาณิชกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสมาศึกษาดูงานโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตวัคซีนสัตว์ เพื่อเป็นความรู้ในการพัฒนาวิจัยวัคซีนที่เกี่ยวข้องในงานปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมจักรพิชัย และโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์