ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต 43/2566 เรื่อง ขายทอดตลาด | รายละเอียด

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 163 รายการ