15/03/66 ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 ราย | รายละเอียด