พนักงาน107/06/65 เรื่อง ประกาศพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

1. ตำแหน่ง นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด