date place 08106208/10/62 ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช่างโยธา ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิค พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และพนักงานขับรถยนต์ | รายละเอียด

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป | รายละเอียด

ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ | รายละเอียด

ระเบียบในการเข้าห้องสอบ