230962 207/10/62 ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ

 

ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา | รายละเอียด

230962 2 Page 1

230962 2 Page 2