09 10พย66จัดบูทเทคโนโลยีมหานคร09/11/66 ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ด้านชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ ที่ผลิตโดยกรมปศุสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ

09 10พย66จัดบูทเทคโนโลยีมหานคร