310865 0031/08/65 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี 2565 "KM day ลานโชว์ ลานแชร์ ครั้งที่ 9"

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
นายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ไชยา สง่าประโคน เป็นประธานเปิดกิจกรรมภายในสำนักฯ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี 2565 "KM day ลานโชว์ ลานแชร์ ครั้งที่ 9" ณ สำนักเทคโนโลยีชัวภัณฑ์สัตว์

#ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์