00021/08/63 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี 2563 "KM day ลานโชว์ ลานแชร์ ครั้งที่ 7"

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
นายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์อนันต์ ท้าวเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมภายในสำนักฯ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี 2563 "KM day ลานโชว์ ลานแชร์ ครั้งที่ 7" ณ สำนักเทคโนโลยีชัวภัณฑ์สัตว์

#ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์