vitsit 000วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะกรรมการพัฒนาวัคซีนสัตว์ รับฟังการบรรยายภาพรวมการผลิตวัคซีนสัตว์ จากนายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ พร้อมเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนสัตว์ปีกของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาวัคซีนสัตว์ต่อไป ณ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

#ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์