14ธค66อบรมหลักสูตรGMP14/12/66 ภาพกิจกรรมอบรมหลักสูตร "หลักการของ GMP หัวข้อ การทำให้ปราศจากเชื้อ (steriliaztion)" ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

14ธค66อบรมหลักสูตรGMP