1903 0019/03/64 ส่งมอบวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำหรับสุกร ชนิดไตรวาเลนท์ ขนาด 10 โด้ส (20 มล.)

วันที่ 19 มีนาคม 2564
นายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นประธานการส่งมอบวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำหรับสุกร ชนิดไตรวาเลนท์ ขนาด 10 โด้ส (20 มล.) ให้กลุ่มบริการวิชาการและการตลาด หลังจากผลิตและทดสอบแล้วเสร็จ เพื่อจัดสรรวัคซีนลงพื้นที่ตามความต้องการของเกษตรกร ณ กลุ่มบริการวิชาการและการตลาด สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์