03/03/64 สถานที่และสภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์ | รายละเอียด