อัตรากำลังรวม ปีงบประมาณ 2566

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ พนักงานเงินทุนหมนุเวียนฯ

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566

ข้าราชการ
ผู้อำนวยการสำนักฯ อัตรา
นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ(ว่าง 1 อัตรา) อัตรา
นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติงานที่ สทช. 32 อัตรา) (ว่าง 6 อัตรา) 36  อัตรา
เภสัชกร อัตรา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 อัตรา
สัตวแพทย์ (ว่าง 4 อัตรา) 9 อัตรา
เจ้าพนักงานสัตวบาล อัตรา
นายช่างเทคนิค อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 8 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
นักวิชาการการเงินและบัญชี (ว่าง 1 อัตรา) 1 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มตรวจสอบ 1 อัตรา) 1 อัตรา
รวม 81  อัตรา

กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ

กองคลัง กรมปศุสัตว์
นักวิชาการการเงินและบัญชี 2 อัตรา
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
รวม 3 อัตรา

ลูกจ้างประจำ

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ 50 อัตรา
ลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย 72 อัตรา
รวม 122 อัตรา
กองคลัง กรมปศุสัตว์
ลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย 1 อัตรา
รวม 1 อัตรา

พนักงานราชการ (เงินงบประมาณ)

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
พนักงานราชการ (ว่าง 4 อัตรา) 8 อัตรา
รวม 8 อัตรา

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย 173 อัตรา
รวม 173 อัตรา
กองคลัง กรมปศุสัตว์
พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย 9 อัตรา
รวม 9 อัตรา
กลุ่มตรวจสอบภายใน
พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (ว่าง 2 อัตรา) 2 อัตรา
รวม 2 อัตรา

รวมทั้งสิ้น 399 อัตรา